THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 64/TTr-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh Bắc tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kinh Bắc theo quy định, với yêu cầu đặc thù là tiếp nhận khoảng 15% sinh viên trở lên là người khuyết tật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- BSL Trường Đại học Kinh Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, TH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). VM 29
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân