THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án do FAO tài trợ giai đoạn 2012-2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1870/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục dự án chính thức hợp tác với Tổ chứcNông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) trong giai đoạn 2012-2016 vớicác nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Dự án "Tăng cường thú y cộng đồng nhằm hỗ trợ Luật Antoàn thực phẩm, cải thiện, giám sát để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các mầmbệnh từ động vật và thực vật sang người ở Việt Nam, giai đoạn 2". Tổngkinh phí tài trợ không hoàn lại là 85.000 USD.

- Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng cao sựchuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó với cúm gia cầm độc lựccao (HPAI) tại Việt Nam, giai đoạn 6". Tổng kinh phí tài trợ không hoànlại là 1.700.000 USD.

- Dự án "Xây dựng vùng sản xuất lúa giống tại xã HòaTiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng". Tổng kinh phí tài trợ không hoànlại là 52.528 USD.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Vănphòng FAO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký kết cácVăn kiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hànhvề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải