BKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 5072/BKHĐT-PTDN
V/v đề nghị rà soát, đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tại điểm k Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sựnghiệp công lập thành công ty cổ phần, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì,phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh) xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trình Thủ tướngChính phủ trong quý III năm 2015.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan báo cáo về:

- Rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vịsự nghiệp công lập trực thuộc các Tập đoàn kinh tế nhà nước với nội dung cơ bảnsau:

+ Tên gọi và ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạtđộng;

+ Chức năng, nhiệm vụ hoạt động chính của đơn vị sựnghiệp công lập;

+ Các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý chohoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; định hướng xã hội hóa.. .(nếu có);

+ Quy mô hoạt động; tổ chức bộ máy; số lượng laođộng tại thời điểm hiện tại;

+ Tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơnvị sự nghiệp công lập trong năm 2014 (theo biểu mẫu kèm theo);

+ Đánh giá tình hình hoạt động và vai trò, ý nghĩahoạt động của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội;

- Đề xuất hình thức sắp xếp dự kiến đối với từngđơn vị sự nghiệp trực thuộc (cổ phần hóa và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ; giữ nguyênhình thức nhưng thực hiện cơ chế tự chủ, hạch toán như doanh nghiệp theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ) Đánh giá những thuậnlợi, khó khăn khi chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Để đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ do Thủtướng Chính phủ giao, đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 10/8/2015, đồng thời gửi bảnmềm (softcopy) theo địa chỉ email: [email protected] (liên hệ: chị Trần ThanhHương; điện thoại: 080 43507).

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:-Như trên (kèm mẫu biểu báo cáo);
- VPCP (để b/c);
- Các Vụ: KHGD, LĐVX (để cung cấp thông tin/tham gia ý kiến);
- Lưu: VT, Cục PTDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2014

(Kèm theo côngvăn số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơnvị: triệu đồng

TT

Tên đơn vị sự nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ chính

Phân loại đơn vị sự nghiệp (*)

Tổng nguồn thu

Cơ cấu nguồn thu

Tổng nguồn chi

Cơ cấu nguồn chi

Cơ chế tài chính áp dụng

Đánh giá khả năng CPH

Số lượng lao động 31/12/2014

Thu nhập bình quân của người lao động

Kinh phí do NSNN cấp

Vốn đầu tư phát triển (trong nguồn thu do NSNN cấp)

Thu từ hoạt động sự nghiệp

Nguồn thu khác (tài trợ, biếu tặng, vốn vay, vốn liên doanh...)

Chi thường xuyên

Chi không thường xuyên

(*) Ghi cụ thể theo các hình thức sau:

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động;

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động;

- Đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;

- Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí;

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Hình thức khác (ghi cụ thể).

(**) Đánh giá khả năng CPH: Ghi “Có” hoặc “ Không”trên cơ sở tiêu chí của điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (tựđảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất vớithời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinhphí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi)