VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 5073/VPCP-PL
V/v triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3785/BC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc rà soát điều kiện kinh doanh triển khai thực hiện Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014;
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015, trong đó tập trung vào các nội dung:
a) Đề xuất giải pháp tổng thể triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014; việc thành lập Tổ công tác, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác để theo dõi, giám sát việc thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014;
b) Kết quả rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư năm 2014.
3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị báo cáo về các nội dung tại Mục 2 nói trên và chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2154/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2015, Công văn số 2514/VPCP-PL ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2015 để tổng hợp, báo cáoChính phủ tại Phiên họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật, tháng 7 năm 2015.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ