VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5074/VPCP-KTN V/v báo cáo tình hình cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh

Ngày 25 tháng 6 năm 2012, Báo SàiGòn tiếp thị có bài "Tp. HCM: giấy chủ quyền nhà, đất "tồn kho"ngày càng nhiều" (gửi kèm theo). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tìnhhình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắnliền với đất trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). NTT 11

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý