VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5076/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW theo hướng dẫn của Ban TGTW-BCSĐ Bộ Y tế tại văn bản số 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Tuyên giáoTrung ương - Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã có văn bản số 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT vềhướng dẫn thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 nămthực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X vềphát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thựchiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thịsố 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nềnĐông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới theo hướng dẫn củaBan Tuyên giáo Trung ương - Ban cán sự đảng Bộ Y tế tại văn bản số111-HD/BTGTW-BCSĐBYT ngày 21 tháng 5 năm 2014; báo cáo Thủ tướng Chính phủnhững vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Vụ TH, VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐXC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định