TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5079/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TM tin học Trường Nguyên Nam
Địa chỉ: 740 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM
Mã số thuế: 0301062112

Trả lời văn bản số 0114/2014 ngày 09/06/2014 của Công ty vềchi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

Trừ các khoảnchi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“…

2.15. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinhdoanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượtquá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểmvay.

2.16.Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệhoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếutheo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanhnghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bàytrong năm 2013 có vay vốn của ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạtđộng kinh doanh; tuy nhiên, trong nguồn vốn vay về có một phần Công ty chưa sửdụng đến nên đã cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất bằng lãi suất vay ngânhàng thì khoản chi phí lãi vay phải trả cho ngân hàng tương ứng với phần vốn màCông ty cho doanh nghiệp khác vay được tính vào chi phí được trừ và khoản thulãi tiền vay phải tính vào thu nhập khác theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1845-150200-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga