BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 508/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị NK tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thươngmại COMA25
 (55 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên Hà Nội)

Trả lời công văn số 07/COMA25 -KH ngày 6/1/2009 của Công tyCổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 V/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớimáy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Nhà máy lọc dầu DungQuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Mục II, Phần AThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhvề thuế GTGT, thì: máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Nhàmáy lọc dầu Dung Quất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xây lắp vàThương mại COMA25 được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn