BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 508/TCT-CS
V/v: Đăng ký sử dụng biên lai tự in

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam
(Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/CV-BTMTVNngày 4/1/2008 của Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam về việc bổ sung thêm một số chỉtiêu vào mẫu Vé thu phí tham quan tự in đã được duyệt, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại tiết b, điểm 3.1,Phần Thủ tục đăng ký sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí tự in Ban hành kèmtheo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vềviệc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí có quy định:“b) Mẫu Biên lai do cơ quan thu, tự thiết kế. Mẫu Biên lai phải có các chỉtiêu như: Tên cơ quan thu, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số biên lai; Tên, địachỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổng cộng tiền thanh toán(nếu có nhiều loại phí, lệ phí), in theo văn bản số … ngày … tháng …. năm … củacơ quan Thuế và tên nhà in biên lai; Những đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thểđưa vào mẫu Biên lai; Nếu in song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoàisau”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cụcThuế đồng ý với đề nghị của Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam bổ sung chỉ tiêu sau đâyvào mẫu Biên lai thu phí, lệ phí tự in đã được Tổng cục phê duyệt tại công vănsố 4589/TCT-CS ngày 05/11/2007:

“Mở cửa: từ ngày thứ Hai đến ngàyChủ nhật”

“Thời gian từ: 8 giờ 30 phút đến 17giờ”

Tổng cục Thuế thông báo để Bảo tàngMỹ Thuật Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty in Tài chính;
(Địa chỉ: Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT; TVQT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương