BỘ TÀI CHÍNH
TỔNC CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 508/TCT-CS
V/v kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực MiềnNam
(Đ/c: 42 ChuMạnh Trinh, Phường BếnNghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2517/TCT-TCKT đề ngày18/11/2013 và công văn số 255/TCT-HĐTV đ ngày 30/12/2013 của Tng côngty Lương thực Miền Nam về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộcBộ Tài chính (vụ CST, vụ PC, cục TCDN) và báo cáo xin ý kiến ch đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lờinhư sau:

- Khoản 1 Điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hànhNghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 vàNghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

"Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp chocơ quan thuế qun lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độclập thì đơn vị trực thuộc nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc chocơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trựcthuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp,người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính c phn phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sởgia công, lp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tnh, thành phố trực thuộc trung ươngkhác với địa bàn nơi đơn vịđóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộpthuế có trách nhiệm khai tậptrung tại trụ sở chính cả phn phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xut hạch toán phụ thuộc.

e) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vịthành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhậpchịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuếthu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuếquản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

g) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khácvới hoạt động kinh doanh chung của tậpđoàn, tng công ty và hạch toánriêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn v thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với quan thuế quản lý trực tiếp đơn vịthành viên.

Trường hợp cn áp dụngkhai thuế khác với hướng dn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính đ có hưng dẫn riêng."

- Khon 1 Điều 12 Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Lut Quản lý thuế; Luật sửa đi, b sung một s điu của Luật Qun lý thuế và Nghị định s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính ph (thay thế Thôngtư s 28/2011/TT-BTC) quy định:

"Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhim nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lp thì đơn vị trực thuộc nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tạiđơn vị trực thuộc cho cơquan thuế qun lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hp người nộp thuế cóđơn vị trực thuộc nhưnghạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộpthuế có trách nhiệm khai tậptrung tại trụ sở chính cả phn phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế sở snxuất (bao gồm c cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tnh, thành ph trực thuộc trung ương khác với địabàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tạitrụ s chính c phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ s sn xuất hạch toán phụ thuộc.

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộcnếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phi kêkhai nộp thuế thu nhp doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanhchung ca tập đoàn, tng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanhkhác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghip với cơ quan thuế qun lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinhtế, tổng công ty phi báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dn riêng."

Căn cứ các quy định nêu trên và phản ảnh ca Tổng công ty tại công văn s2517/TCT-TCKT và công văn s255/TCT-HĐTV nêu trên thì trong năm 2012, năm 2013 việckê khai nộp thuế TNDN các đơn vị thànhviên thuộc Tng công ty thuc trường hợp quy định ti tiết e Khon 1 Điều 11 Thông tư s28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 ca Bộ Tài chính. Từnăm 2014 trở đi, các đơn vị thành viên thuộc Tng công ty thực hiện quy định tại tiếtđ khoản 1 Điều 12 Thông tư s 156/2013/TT- BTC ngày 6/11/2013 ca Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, nhưng đã hạch toán riêng được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vớicơ quan thuế qun lý trực tiếp đơn vị thành viên. Như vậy, các đơn vịthành viên thực hiện kêkhai thuế thu nhập doanh nghiệp tm nộp quý quyết toán thuế thu nhp doanh nghiệp năm tại cơquan thuế qun lý trực tiếp đơn vị thành viên; trưng hợp đơn vị thành viên bị l thì thực hiện chuyển lỗ vào thu nhp của chính đơn vị thành viên trong nhng năm tiếp theo theo quy định ca pháp lut thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế tr li để Tổng công ty Lương thực Miền Nam được biết và thực hin./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn