BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 508/YT-ĐTr
V/v hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2003

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ năm 2001 Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tổ chức tuần lễ quốc gia không thuốc lá hàng năm, năm nay Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Điện ảnh và Thời trang không thuốc lá”. Tuần lễ quốc gia không thuốc lá tổ chức từ 25-31/5/2003 và ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2003 với chủ đề “Điện ảnh và thời trang không thuốc lá” nhằm mục đích hạn chế việc đưa các hình ảnh thuốc lá trong phim ảnh, thời trang và thực hiện tốt quy định cấm thuốc lá trong các rạp hát, rạp chiếu phim, nơi biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang.

Bộ Y tế xin gửi đến quý cơ quan kế hoạch hoạt động trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm nay và đề nghị quý cơ quan cùng phối hợp hoạt động:

I. Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương:

1. Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá-Thông tin và các Bộ, ngành, Đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động như: Hội thảo, mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nhân ngày Thế giới không thuốc lá năm nay theo chủ đề trên.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể chủ động đưa ra các hoạt động đa dạng và phong phú thiết thực hưởng ứng chủ đề năm nay như: tổ chức các cuộc thi, tổ chức cam kết không hút thuốc lá tại các nơi làm việc, đặc biệt là các rạp chiếu phim, nơi biểu diễn nghệ thuật và thời trang.

II. Các cơ quan thông tin đại chúng:

1. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường xây dựng các phóng sự đưa tin, bài, tiểu phẩm, phát sóng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế môi trường và xã hội.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng cam kết hạn chế việc phát sóng các hình ảnh thuốc lá trong phim ảnh, thời trang.

3. Thông tin về các chất độc hại của thuốc lá và các thông tin cần thiết khác cho người tiêu dùng.

III. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và ngành Văn hoá thông tin tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, diễu hành... về phòng chống tác hại của thuốc lá với chủ đề trên.

2. Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương đăng tải các thông tin về phòng chống tác hại của thuốc lá, thường xuyên phát các bài, tin về phòng chống tác hại thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã phường.

3. Chỉ đạo ngành Văn hoá thông tin xây dựng phong trào nếp sống văn minh gia đình văn hoá không có người hút thuốc lá, xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá lồng ghép trong phong trào xây dựng làng Văn hoá, sức khoẻ, Xanh - Sạch - Đẹp, không có thuốc lá. Vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không mời thuốc lá.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực hưởng ứng tổ chức các hoạt động trong tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay đã được Thủ tướng Chính phủ phát động.

Xin trân trọng cảm ơn!

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng