BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5080/BKHĐT-CLPT
V/v Hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin hướng dẫn như sau:

I. VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ:

Tham khảo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 và theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi kèm công văn số 6069/BKH-CLPT ngày 31 tháng 8 năm 2010 để hoàn thành báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Bộ, ngành.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tham khảo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 và theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi kèm công văn số 1006/BKHĐT-CLPT ngày 22 tháng 02 năm 2011 để hoàn thành báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương.

II. VỀ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ:

- Cơ quan chịu trách nhiệm chính xây dựng Quy hoạch nhân lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ đề xuất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ quyết định.

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên đại diện lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; đại diện một số Bộ, ngành liên quan và chuyên gia của các Viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học.

- Hội đồng thẩm định có từ 7 - 9 người, gồm chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký và các thành viên (thành viên hội đồng thẩm định là những người có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội). Hội đồng thẩm định chỉ tổ chức cuộc họp để đánh giá quy hoạch phát triển nhân lực khi đã có ý kiến của 2 ủy viên phản biện và ý kiến của các thành viên Hội đồng. Tại cuộc họp thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, có ít nhất chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng thẩm định và một ủy viên phản biện.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định cử ra 2 ủy viên làm nhiệm vụ phản biện.

- Hồ sơ thẩm định phải được gửi tới các thành viên trong Hội đồng thẩm định trước thời gian họp thẩm định ít nhất 15 ngày.

- Thời gian và địa điểm tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người muốn đóng góp ý kiến có thể tham dự.

- Trong trường hợp Hội đồng thẩm định có nhiều ý kiến khác nhau thì phải báo cáo Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ xem xét, quyết định.

- Sau khi thẩm định, cơ quan chủ trì hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định và có hồ sơ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

- Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm:

+ Tờ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020;

+ Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 (đã hoàn chỉnh);

+ Báo cáo kết quả và kết luận thẩm định (có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng).

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thống nhất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan; các nhà khoa học và có thể mời chuyên gia của một số Bộ, ngành Trung ương.

- Hội đồng thẩm định có từ 7 - 9 người, gồm chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký và các thành viên (thành viên hội đồng thẩm định là những người có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội). Hội đồng thẩm định chỉ tổ chức cuộc họp để đánh giá quy hoạch phát triển nhân lực khi đã có ý kiến của 2 ủy viên phản biện và ý kiến của các thành viên Hội đồng. Tại cuộc họp thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, có ít nhất chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng thẩm định và một ủy viên phản biện.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định cử ra 2 ủy viên làm nhiệm vụ phản biện.

- Hồ sơ thẩm định phải được gửi tới các thành viên trong Hội đồng thẩm định trước thời gian họp thẩm định ít nhất 15 ngày.

- Thời gian và địa điểm tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển nhân lực cấp tỉnh phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người muốn đóng góp ý kiến có thể tham dự.

- Sau khi thẩm định, cơ quan chủ trì hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định và có hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định phê duyệt.

- Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm:

+ Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020;

+ Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 (đã hoàn chỉnh);

+ Báo cáo kết quả và kết luận thẩm định (có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng).

III. VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, các đề án Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Bộ, ngành và của địa phương phải được hoàn chỉnh, phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2011; đồng thời các Bộ, ngành, địa phương gửi Quyết định phê duyệt và báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nhân lực (gồm file mềm và bản báo cáo in) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.

- Bản in (gồm: Quyết định phê duyệt và báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển nhân lực) đề nghị gửi về địa chỉ:

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

- Bản mềm/file (gồm: Quyết định phê duyệt và báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển nhân lực) đề nghị gửi về địa chỉ: [email protected]

Trên đây là một số nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi thêm đề nghị các Bộ, ngành và địa phương liên hệ trực tiếp với Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, Viện CLPT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương