VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5082/VPCP-QHQT
V/v Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Croatia

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 5113/TM-V2 ngày 14 tháng 10 năm 2004) về dự thảo Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Croatia, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Croatia do Bộ Thương mại trình kèm tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Hiệp định trên với phía Croatia, kết quả báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước khi ký.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao