BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5084/TCHQ-GSQL
V/v: gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Kính gửi : Cục Hải quan tỉnh BìnhDương

Trả lời công văn số 1214/HQBD-GSQL ngày 20/05/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc đề xuất cho phép Công ty Shiseido Việt Nam gia hạnthời hạn gửi hàng hóa tại kho ngoại quan. Căn cứ Điều 61 Luật Hải quan, Điều 85Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,Điều 91 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định tại Điều 80 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm củaDNCX.

2. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hảiquan quản kho ngoại quan dừng việc thựchiện thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu đối với hàng hóa làthành phm (chưa làm thủ tục hải quan) củaCông ty Shiseido Việt Nam.

3. Đối với lượng hàng hóa thuộc điều chỉnh tại công văn số 15228/TCHQ- GSQLcủa Công ty Shiseido Việt Nam gửi kho ngoại quan của Công ty liên doanh TNHHNipon Express Việt Nam trước ngày 31/03/2015 phải đưa hàng ra khỏi kho ngoạiquan chậm nhất trước ngày 31/03/2016.

Trong khoảng thời gian này, Chi cục Hải quan quản lý kho ngoạiquan theo dõi và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đưa hàng ra khỏi khongoại quan và thủ tục gia hạn thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy địnhhiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh