TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5085/TCHQ-KTSTQ
V/v truy thu thuế những lô hàng NK vi phạm Thông tư 08/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để giải quyết vướng mắc và đẩy nhanhtiến độ thực hiện các văn bản số 1708/TCHQ-KTSTQ ngày 16/4/2004 và 3104/TCHQ /KTSTQ ngày 7/7/2004 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế đốivới những lô hàng nhập khẩu vi phạm quy định tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn tính và truy thu thuếnhập khẩu như sau:

1. Truy thu thuế đốivới các lô hàng nhập khẩu đã thu thuế theo giá hợp đồng nhưng thực tế doanhnghiệp không thực hiện thanh toán theo các hình thức thanh toán Quốc tế nhưL/C, TTR, T/T, D/A, D/P (quy định tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002của Bộ Tài chính) mà thực hiện phương thức thanh toán biên mậu.

Trước mắt, truy thu tiền thuế trongthời hạn 1 năm (12 tháng) trở về trước, kể từ ngày cơ quan Hải quan phát hiệndoanh nghiệp vi phạm.

Dấu hiệu doanh nghiệp thực hiệnphương thức thanh toán biên mậu Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể tại điểm4 Công văn số 3104/TCHQ /KTSTQ nêu trên.

2. Căn cứ để tínhtruy thu thuế là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá được áp dụng theo quy địnhtại thời điểm tính truy thu thuế hoặc thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá nhậpkhẩu trước đây, áp dụng cách tính có lợi cho đối tượng nộp thuế.

3. Các đơn vị xácđịnh số thuế truy thu, mời doanh nghiệp đến lập kế hoạch cam kết nộp thuế. Raquyết định truy thu theo số tiền thuế và thời gian đã cam kết trên.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàntất các công việc trên trong tháng 11/2004 để tập trung lực lượng cho việc kiểmtra sau thông quan theo trị giá tính thuế GATT.

Riêng đối với những đơn vị có khốilượng công việc lớn thì Phòng kiểm tra sau thông quan thành lập nhóm chuyêntrách cùng với các Tổ công tác tại chi cục tiếp tục triển khai thực hiện cácvăn bản nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục kiểm trasau thông quan) để giải quyết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An