BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 5087/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại mặt hàng Biofos

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 929/HQĐNa-GSQL ngày 14/06/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong việc áp dụng Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam khi phân loại mặt hàng khai báo là Biofos (Mono calcium phosphate). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 thì: Mặt hàng Mono calcium phosphate thuộc nhóm 28.35, mã số 2835.26.00.00 “- - Của canxi phosphat khác”.

Căn cứ Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 thì: Mặt hàng Biofos (Mono calcium phosphate) thuộc nhóm 28.35, phân nhóm 2835.26.00.

Như vậy, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam nêu trên là thống nhất về chi tiết cho mặt hàng Mono calcium phosphate, thuộc nhóm 28.35, phân nhóm 2835.26.00.

Tuy nhiên, theo Thông báo kết quả phân tích phân loại hàng hóa số 1554/PTPLHCM-NV ngày 16/09/2011 của Trung tâm Phân tích phân loại HHXNK – CN TP. Hồ Chí Minh thì mặt hàng thực tế nhập khẩu không phải là Mono calcium phosphate mà là hỗn hợp của các muối Mono calcium phosphate, Dicalcium phosphate, Calcium sulphate, kali phosphate… Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường