VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: tổ chức thực hiện Chương trình "Tự hào thương hiệu Việt lần thứ II"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1229/BTĐKT-VI ngày 19 tháng 7 năm 2011 và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tờ trình số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc tổ chức Chương trình "Tự hào thương hiệu Việt lần thứ II", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Đồng ý tổ chức Chương trình "Tự hào thương hiệu Việt lần thứ II" nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động của Bộ Chính trị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn;
Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (03b). Hào, 13b.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn