BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 509/KTKĐCLG
Vv: Hướng dẫn chi tiết báo cáo nhanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Theo công văn số 2689/BGDĐT-KT &KĐ ngày 30/03/2008 vềviệc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008, cuối mỗibuổi thi các đơn vị phải báo cáo nhanh công tác coi thi. Các báo cáo này đượcthực hiện theo mẫu 2,với tinh thần: báo cáotheo từng buổi thi và không cộngdồn. Tuy nhiên, trong buổi thi chiều 28/7, nhiều đơn vị đã không quántriệt đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ, gây khó khăn cho việc tổng hợp các sốliệu về tình hình coi thi trong cả nước. Để giúp các đơn vị hiểu đúng và thốngnhất thực hiện, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn chitiết việc ghi các số liệu báo cáo như sau:

1. Số liệu ghi ở mục 1 "tổng số thí sinh đăng kí dựthi" là số thí sinh đăng kí dự thi đối với từng môn:

- Đối với giáo dục phổ thông: số liệu này sẽ giống nhau ở tất cảcác buổi thi;

- Đối với giáo dục thường xuyên: số liệu này sẽ bằng tổng số thísinh đăng kí dự thi của cả kì thi trừ đi số thí sinh được bảo lưu của môn thitrong buổi thi đó.

2. Số liệu ở các mục còn lại là số liệu trong từng buổi thivà không cộng dồn, ví dụ: buổi thi thứ nhất có 4 thí sinh bị ốm không dự thi,buổi thi thứ hai có thêm 2 thí sinh bị ốm không dự thi; như vậy, "số thísinh bị ốm không thể dự thi" của buổi thi thứ 2 phải ghi là 2, không phảilà 6 và số 4 thí sinh không dự thi do bị ốm ở buổi thi 1 sẽ phải đưa vào mục"thí sinh bỏ thi vì lí do khác". Tương tự như vậy đối với các mục cònlại (xem ví dụ cụ thể ở văn bản đính kèm).

3. Cần kiểm tra tính chính xác và hợp lí của số liệu thốngkê:

- Tổng số thí sinh đăng kí dự thi (mục 1) = tổng của tổng sốthí sinh dự thi (mục 2) và tổng số thí sinh bỏ thi (mục 3);

- Tổng số thí sinh bỏ thi (mục 3) phải bằng tổng số thí sinhbỏ thi vì các lý do khác nhau được liệt kê trong mục này.

4. Báo cáo của buổi thi sau có kèm theo các số liệu báo cáocủa buổi thi trước.

Đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn chi tiết này, hoànthiện lại báo cáo hai buổi thi ngày 28/5/2008 gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục cùng với báo cáo của buổi thi thứ 3 theo các địa chỉ (email,fax) quy định tại mục 34, công văn số 4194/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/5/2008.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Thư trưởng TT. Bành Tiến Long (để b/c);
- Lưu Cục KT&KĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa

VÍ DỤ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Tỉnh A có tổng số thí sinh đăng kí dự thi (giáo dục trung học phổ thông) là13655,

Buổi thi môn Văn có 13645 thí sinh dự thi, số bỏ thi là 10 thí sinh, trongđó: Số thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài là 01, số thí sinh bịtai nạn giao thông là 01, thí sinh ốm không thể dự thi là 02, số thí sinh bỏthi không lí do là 03, bỏ thi vì các lí do khác là 03, số thí sinh bị đình chỉ thi là 04.

Buổi thi môn Sinh học có thêm: 01 thí sinh bị tai nạn giao thông, 02 thísinh đi muộn, 01 thí sinh bị ốm, 03 thí sinh bị đình chỉ thi.

Số liệu báo cáo của hai buổi thi sẽ là:

I. GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TT

Nội dung

Văn

Sinh học

Vật lí

Ghi chú

1

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi

13655

13655

2

Tổng số thí sinh dự thi

13645

13637

3

Tổng số thí sinh bỏ thi

10

18

- Số thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài

01

02

- Số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi

01

01

- Số thí sinh bị ốm không thể dự thi

02

01

- Số thí sinh bỏ thi vì các lí do khác

03

14

- Số thí sinh bỏ thi không có lí do

03

0

- Tỉ lệ thí sinh bỏ thi so với đăng ký

4

Số thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu

(đối với kỳ thi lần 2)

5

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

04

03

- Bị đình chỉ thi

04

03

- Bị cảnh cáo

0

0

6

Số giám thị vi phạm quy chế thi

0

0

- Bị đình chỉ công tác thi

0

0

- Bị cảnh cáo

0

0

7

Các sự cố đặc biệt khác

0

0

- Số Hội đồng mất đề thi

0

0

- Số Hội đồng thiếu đề thi

0

0

- …

Chú ý: số thí sinh bỏ thi vì lí do khác của buổi thi sau phải cộng thêmtổng số thí sinh bỏ thi và số bị đình chỉ thi của buổi thi trước.

Tương tự như vậy đối với báo cáo số liệu coi thi của giáodục thường xuyên.