BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 509/TCHQ-KTTT
Về việc vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty cổ phần TPXK Bắc Giang (Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 355CV/TPXK ngày 17/12/2008 của Công tycổ phần TPXK Bắc Giang về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xéthoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn các trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuếtrước kiểm tra sau là phải thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp của Công ty cổ phần TPXK Bắc Giang đã thanh toánqua ngân hàng, chứng từ thanh toán do Công ty xuất trình không thể hiện đúng sốhợp đồng xuất khẩu thì cơ quan hải quan sẽ đưa vào đối tượng kiểm tra trướchoàn thuế sau và thực hiện các công việc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đểxác định nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu thì thựchiện hoàn thuế cho Công ty theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan LạngSơn biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn