BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 509/TCHQ-KTTT
V/v Thời gian ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH SIAMP
Khu phố 3, phường Hiệp Phú - Quận 9 –TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số BTC2004-01KP ngày 25/11/2004 của Công tyTNHH SIAMP về việc xin ân hạn nộp thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/06/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2581/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn hoặc không thu thuế loại hình nhậpNLSXXK, theo hướng dẫn tại công văn này thì: Trường hợp đến thời hạn phải nộp hồsơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế nhưng do chưa có đủ hồ sơ vì thiếu chứngtừ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán chưa phù hợp với nội dung của hợp đồng vàcác giấy tờ tài liệu khác có liên quan thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào hồsơ thực tế và giải trình của doanh nghiệp, xác định rõ nguyên nhân chưa có hoặcthiếu chứng từ dẫn đến việc chậm nộp hồ sơ để quyết định thời hạn phải nộp thuếđối với lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu tiếp theo (275 ngàyhay 30 ngày).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tạicông văn trên và Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để giải quyết đề nghị của doanhnghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An