BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 509/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3893/CT-TTHT ngày 10/9/2007 của Cụcthuế tỉnh Long An về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương VNghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDNvà tại Mục I, Mục II, Mục III, điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy địnhthì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập. Cáctrường hợp còn lại đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinhdoanh mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương