BỘ TÀI CHÍNH
------------------
V/v: Bổ sung danh sách cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu KTCK đảm bảo quản lý hoạt động XNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu và công văn số 366/UBND-TM ngày 25/01/2011 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung danh sách cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tỉnh Nghệ An nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu có đủ 03 lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước, Bộ Tài chính thông báo:
- Hai (02) cửa khẩu phụ: Tam Hợp - huyện Tương Dương và Thanh Thủy - huyện Thanh Chương;
- Năm (05) lối mở: Tha Đo - xã Mường Típ, Buộc Mú - xã Na Ngoi, Xiềng Trên - xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn; Cao Vều - xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; Mường Phú - xã Thông Thụ, huyện Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu đã có đủ 03 lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch.
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được qua các cửa khẩu phụ, lối mở thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BCT.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Quốc phòng, Công an; GTVT, NN&PTNT, Y tế, NHNN (để biết và phối hợp);
- UBND tỉnh Nghệ An (thay trả lời);
- Lưu: VT, TCHQ.(51)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn