TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5090/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu hàng tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Uỷ ban thể dục thể thao
- Sở thể dục thể thao Hà Nội

Trả lời công văn số 1075/UBTDTT ngày 10/8/2004 của Uỷ ban thể dục thể thao về việc xin miễn thuế trang thiết bị chuyên môn phục vụ cho việc tổ chức thi đấu giải vô địch cầu lông toàn quốc hàng năm là hàng nhập khẩu tài trợ theo sự thoả thuận giữa Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Công ty Sunrise – Singapore; công văn số 750/TDTT ngày 17/6/2004 của Sở Thể dục thể thao Hà Nội về việc xin miễn thuế hàng tài trợ và trang thiết bị tập luyện và thi đấu cho tuyển cầu lông Hà Nội; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng tài trợ nhập khẩu theo hợp đồng tài trợ có điều kiện không phải là hàng quà tặng, không phải là hàng viện trợ không hoàn lại và không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu, và không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷ ban thể dục thể thao, Sở thể dục thể thao Hà Nội được biết và thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đúng quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An