BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5090/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triểnCường Thuận IDICO.
(Địa chỉ: 168 Khu phố 11, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 457/CVCT ngày18/10/2010 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ( gọi tắt làCông ty Cường Thuận) vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự ánBOT.

- Khoản 2 Điều 1 Quy chế ban hànhkèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định:

“2. Doanh nghiệp B.O.T là doanhnghiệp làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý xây dựng và kinh doanh một hoặc một cố dựán B.O.T.

Doanh nghiệp B.O.T có thể là mộtdoanh nghiệp đã được thành lập hợp pháp, đang hoạt động, không phân biệt thànhphần kinh tế và loại hình tổ chức hoặc doanh nghiệp mới thành lập do nhữngdoanh nghiệp, cá nhân được chọn như qui định tại Chương 2 theo qui chế này.

Doanh nghiệp B.O.T được thành lậpmới có thể là hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần.”

- Điều 16 Quy chế ban hành kèm theoNghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định:

“Điều 16. Đối với trường hợp khôngthành lập doanh nghiệp B.O.T mới, doanh nghiệp đã thành lập, đang hoạt độngkinh doanh, khi được chọn thực hiện dự án B.O.T phải tiến hành bổ sung đăng kýngành nghề kinh doanh tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chodoanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin bổ sung đăng ký ngành nghềkinh doanh phải gồm cả giấy chứng nhận về đủ năng lực thực hiện dự án B.O.T nóitại Điều 11 Quy chế này.”.

- Điều 36 quy chế ban hành kèm theoNghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định về các ưu đãi doanhnghiệp BOT được hưởng như sau:

“1. Miễn, giảm thuế doanh thu (hoặcthuế giá trị gia tăng) theo Luật thuế hiện hành.

 2. Thuế lợi tức (thuế thu nhậpdoanh nghiệp) áp dụng mức thuế suất thấp nhất theo Luật thuế lợi tức (thuế thunhập doanh nghiệp), thuế lợi tức được miễn trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4năm tiếp theo kể từ khi dự án đưa vào khai thác có lãi. Các trường hợp giảm 50%từ 6 đến 8 năm áp dụng cho dự án B.O.T tại các vùng lãnh thổ đặc biệt do Thủtướng Chính phủ quyết định với từng dự án cụ thể.”.

- Điều 49 Quy chế ban hành kèm theoNghị định 77/CP nêu trên quy định:

“ Doanh nghiệp B.O.T có thể chuyểnnhượng hợp pháp các quyền hạn và nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng B.O.T chomột doanh nghiệp khác. Việc chuyển nhượng hợp đồng B.O.T và phần góp vốn vàodoanh nghiệp B.O.T phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp độngB.O.T chấp nhận.’.

- Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTCngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh đang trong thờigian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp(chia, tách, sát nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật thì cơ sở kinh danh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tụchưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếuvẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”.

- Điểm 5 mục II phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ Cơ sở kinh doanhđang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lạidoanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nhiệptheo quy định của phấp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêutrên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi cònlại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty Cường Thuận nhận quyền khai thác thu phí đường tỉnh lộ 16 (ĐT760), thànhphố Biên Hoà để tiếp tục thực hiện dự án BOT từ Công ty xây dựng công trìnhgiao thông 586 nếu Công ty Cường Thuận có đăng ký ngành nghề kinh doanh thựchiện hiện dự án BOT, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOTchấp thuận và đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì Công ty Cường Thuận thiếp tụcđược hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT theo quy định.

2. Về chi phí mua đất san lấp và chiphí thuê phương tiện vận tải.

- Điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí các khoảnchi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từkhông hợp pháp.”

- Điểm 7 Phần Đ Thông tư số128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ quan thuế đượcquyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơsở kinh doanh trong các trường hợp sau:

+ Không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

+ Không kê khai hoặc kê khai khôngđúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờkhai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế...”.

- Điểm 2.1 Mục XII Phần B Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế quy định:

“ Người nộp thuế theo phương pháp kêkhai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trongcác trường hợp sau:

2.1. Trường hợp kiểm tra thuế, thanhtra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quyđịnh, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đếnkhông xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợpbị ấn định số thuế phải nộp.”.

- Điểm 1.1 mục IV phần E thông tư128/2003/TT-BTC và điểm 2 mục II phần E Thông tư 134/2007/TT-BTC quy định cơ sởkinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải thực hiên chế độ kế toán, hoá đơn,chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp năm 2006, năm 2007, Công ty Cường Thuận có phát sinh khoản chi phí mua đấtsan lấp nhưng không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định, nếu thực tế Côngty chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua hàng hoá là có thật;các hàng hoá này được hạch toán đầy đủ trên sổ sách, kế toán, đã đưa vào thicông tại các công trình; các công trình này đã phát sinh doanh thu và kê khai,nộp thuế đầy đủ thì căn cứ theo từng thời điểm cụ thuể thực hiện ấn định chiphí mua hàng hoá theo quy định tại điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ;hoặc ấn định theo yếu tố chi phí mua hàng hoá theo quy định tại Điểm 2.1 MụcXII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Khoản chi phí thuê phương tiện vậnchuyển vật tư, hàng hoá không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định khôngđược tính vào chi phí hợp lý xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty thực hiện ấn địnhchi phí mua hàng hoá khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì Công ty khôngđược hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

3. Về chi phí lãi vay.

- Điểm 7 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý nhưsau:

“... Các khoản chi phí trả lãi tiềnvay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chiphí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.”.

- Điểm 2.16 mục III phần B Thông tưsố 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản chi không được tính vào chiphí hợp lý như sau:

“... Các khoản chi trả lãi tiền vayđể góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đãđăng ký còn thiếu kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh đã đi vào sản xuất kinhdoanh.”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghơp năm 2006 và 2007 công ty Cường Thuận có khoản chi phí lãi tiền vay tươngứng với phần vốn góp đã đăng ký còn thiếu của thành viên Công ty thì khoản chiphí trả lãi tiền vay này không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổphần đầu tư phát triển Cường Thuận biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quanthuế quản lý để được hướng dẫn theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BCT
- Vụ PC- TCT (2b)
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai