BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5091/BKHĐT-ĐTNN
V/v tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5330/SKHĐT-ĐKĐT ngày 04 tháng 7năm 2014 của SởKế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thẩm tra hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhậnđầu tư của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam, Bộ Kếhoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về vốn điều lệ đã góp của Công ty:

Theo ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư số411022000227 chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 11/9/2013 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHHLottecinema Việt Nam thì Bên Việt Nam góp 800.000 đô-la Mỹ, chiếm tỷ lệ 10% vốnđiều lệ, bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động. Tuy nhiên, theo báo cáo tàichính (đã được kiểm toán bởi Công tyTNHH Kiểm toán E-Jung) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 và31/12/2013 của Doanh nghiệp: Nhà đầu tư Bên Việt Nam là Công ty Cổ phần FafimViệt Nam đã góp 800.000 đô-la Mỹ, trong đó có 155.091 đô-la Mỹ bằng tiền mặt và644.909 đô-la Mỹ bằng uy tín và kinh nghiệm.

Tại bản giải trình ngày 01/7/2013, Doanh nghiệp cógiải trình như sau: “Trên thực tế, phần vốn góp bằng tiền mặt của Bên ViệtNam như được ghi nhận trong Báo cáo Tài chínhtừ năm 2009 đến nay của Công ty chính phầnvốn góp bằng tiền mặt do Bên Nước ngoài thực hiện vượt hơn so với quy định tạiGiấy phép Đầu tư là 155.091,00 USD. Để đảm bảo tỷ lệ vốn góp 90%/10% như đãđược quy định trong Hợp đồng liên doanh và Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận Đầu tư, Bên Nước ngoài đã đồng ý chuyểngiao vô điều kiện số tiền góp thừa này thành một phần vốn góp của Bên Việt Nam vàovốn Điều lệ của Công ty. Chính vì vậy, các Báo cáo Tài chính được kiểm toán củaCông ty từ năm 2009 đến nay đã ghi nhận phần góp vốn của Bên Việt Nam vào vốnĐiều lệ của Công ty gồm 155.091,00 USD bằng tiền mặt, còn lại bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động”. Nội dung nêu trênđã được Bên Việt Nam và Bên Nước ngoài xác nhận tại Biên bản Làm việc ngày28/6/2014 về việc góp vốn của Các Bên vào Vốn Điều lệ của Công ty. Do vậy, việcBên Nước ngoài chuyển giao vô điều kiện phần vốn góp bằng tiền mặt vượt hơn sovới quy định tại Giấy phép đầu tư là155.091 đô-la Mỹ thành một phần vốn góp của Bên Việt Nam là không trái với quyđịnh của pháp luật.

2. Về vốn điều lệ đề nghị bổ sung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 59/2006/QH11 ngày 29/11/2005 thì nhà đầu tư có quyền“Lựa chọn lĩnh vực đầu tư; hình thức đầutư, phương thức huy động vốn, địa bàn; quy mô đầu tư, đối tác đầu tư vàthời hạn hoạt động của dự án”.Điểm (a) khoản 1 Điều 60, Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằnghình thức “Tăng vốn góp của thành viên”. Do vậy, việc Công ty TNHHLottecinema Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 8.000.000 đô-la Mỹ lên 20.000.000 đô-laMỹ bằng việc tăng vốn góp của hai thành viên hiện tại là không trái với các quyđịnh nêu trên.

Tại văn bản số 5850/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/9/2011, BộKế hoạch và Đầu tư có ý kiến: “Đề nghị QuýSở chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư điềuchỉnh khi doanh nghiệp kinh doanh có lãivà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng nghĩa với việc doanhnghiệp phải có báo cáo kết quả kinh doanh(trừ thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp saunăm phát sinh lỗ với thuế thu nhập doanh nghiệp)”. Báo cáo tài chính (đãđược kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty TNHHLottecinema Việt Nam thể hiện lợi nhuận chưa phân phối là (-) 174.551.187.225đồng Việt Nam. Tuy nhiên, tại bản giải trình ngày 01/7/2014 có đề cập “Đếntháng 4 năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bắt đầu có lãi”“Việctăng vốn Điều lệ từ 8 triệu USD lên 20triệu USD cũng để phục vụ kế hoạch mởthêm các cụm rạp tại các tỉnh, thành phốtrong cả nước, qua đó nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng cạnhtranh và chất lượng dịch vụ của Công ty,từ đó giúp cho Công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo tiếp tục kinhdoanh có lãi, bù đắp được các khoản lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để phânchia cho các Bên”. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công tyTNHH Lottecinema Việt Nam là có thể xem xét chấp nhận được.

Với các vấn đề nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứngnhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính; Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩmtra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng