Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 5092 TCT/CS NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGTĐỐI VỚI NHÂN HẠT ĐIỀU

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 1122/CT .NV ngày 15/11/2001 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về thuế suất thuế giátrị gia tăng đối với nhân hạt điều, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Đối với nhân hạt điều sơ chế (đã được bóc hết vỏ, sấy khô,đống thùng) bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% quy định tại điểm 2.26 MụcII Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Đối với nhân hạt điều đã qua chế biến (đã được rang tẩm,làm chín, đánh bóng, phân loại, đóng gói) áp dụng thuế suất 10% quy định tạiđiểm 3.9 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thựchiện.