TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5094/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành
Địa chỉ: 312 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300847936

Trả lời văn bản số 105/CV-BTJ ngày 22/06/2012 của Công ty về khấu trừthuế giátrị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1c, khoản2a Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT(hiệu lực thi hành từ ngày01/03/2012)

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

1. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGTáp dụng đối với các đối tượng sau đây:….

c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng,bạc, đá quý.

Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạtđộng kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩmvàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT.

2. Xác định thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháptính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân(x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

a)GTGT của hàng hoá, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hoá, dịchvụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng….

Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượngtính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có kinh doanh mua, bán vàng, bạc,đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải hạch toán riêngthuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hoá, dịch vụ theo từnghoạt động kinh doanh và phương pháp tính thuế riêng.

….

Trường hợp Công ty theo trìnhbày vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý;vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phảiáp dụng tính thuế GTGT đối với các hoạt độngnày theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.Số thuế GTGT đầu vào của máy móc thiết bị dùng để sản xuất vàngtrang sức, nữ trang các loại Công ty không được kê khai khấu trừ mà hạch toánvào nguyên giá để trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT3
- Web Cục Thuế
- Lưu: HC, TTHT
1360_155547 (22/06/2012) vdhien

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga