BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5094/TCHQ-GSQL
V/v hàng quá cảnh đóng chung container với hàng xuất khẩu tại kho CFS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2582/HQHCM-GSQL ngày 30/7/2013 của CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép Công ty cổ phầnTransimexco-Saigon được thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh thu gomđể đóng chung với hàng hóa xuất khẩu tại kho CFS thuộc cảng nội địaTransimexco-Saigon, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 40 Luật Hải quan 2005, căn cứ Điều 19 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thì hàng hóa quá cảnh có lưu khongoài khu vực cửa khẩu phải xin phép Bộ Công Thương, phải làm thủ tục hải quantại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng. Cảng nội địa (ICD)Transimexco-Saigon không phải cửa khẩu, do đó trong khi chờ nghiên cứu sửa đổicác quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Transimex-Saigon khôngđược thực hiện việc đóng ghép hàng quá cảnh chung container với hàng xuất khẩutrong kho CFS.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái