BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5094/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1300/HQĐNa-GSQL ngày 9/8/2010 và số 1203/HQĐNa-GSQL ngày 27/7/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quanđến tính hợp lệ một số C/O mẫu D, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Công văn số 1300/HQĐNa-GSQL :

- C/O số tham chiếu KL2010/02/26075: đã được cơ quan có thẩmquyền của Malaysia xác nhận về tính hợp lệ của C/O tại thư gửi ngày 23/8/2010.Theo đó, C/O này được chấp nhận.

- C/O số tham chiếu 0002149: Chữ ký trên C/O giống với mẫu chữký của bà Pranee Phuangklam, người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Thái Lan,được thông báo tại công văn số 4662/TCHQ-GSQL ngày 5/8/2009.

- C/O số tham chiếu 06711/JKB /06/2010 và số 06114/JKB /06/2010: chữ ký trên C/O giống với mẫu chữ ký của ông/bà Irwandi, đãđược thông báo tại công văn số 3918/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2010

2. Công văn số 1203/HQĐNa-GSQL :

- C/O số tham chiếu KL-7767D-090369: chữ ký trên C/O giốngvới mẫu chữ ký của ông/bà Ng Lay Choo, đã được thông báo tại công văn số 509/TCHQ-GSQL ngày 26/1/2010.

Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai đối chiếu và rà soát lại hồ sơđể xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh