TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5095/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam.
Đ/chỉ: Tầng 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Mã số thuế: 031007234.

Trả lời văn bản số FXV-2014-234 ngày 05/6/2014 của Côngty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ TạiKhoản 2.a Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuấtkhẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngânhàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16Thông tư này.

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịchvụ xuất khẩu:

“…

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm vàhàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực,thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng,găng tay).

Trườnghợp Công ty ký hợp đồng cung cấp văn phòng phẩm (giấy in văn phòng) cho doanhnghiệp khu phi thuế quan không có tờ khai hải quan nhưng đáp ứng đầy đủ cácđiều kiện về hợp đồng, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì đượcáp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC)
1763-148701/2014 tttg

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga