BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5095/TCHQ-TXNK
V/v xin ý kiến phúc đáp công văn vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình xem xét miễn thuếnhập khẩu cho hàng hóa phục vụ dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại Danhmục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan gặp phải vướngmắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với trường hợp của Công tycổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất.

Ngày 18/7/2013 Tổng cục Hải quan cócông văn số 4058/TCHQ-TXNK (đính kèm) đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh có ý kiến về việc vướng mắc đối với trường hợp của Công ty cổ phần thươngmại xăng dầu Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhậnđược ý kiến phúc đáp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan mong sớm nhậnđược công văn phúc đáp của quý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và xintrân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường