TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5097/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam tại TP.HCM
Địa chỉ: Cao ốc Ree tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4
Mã số thuế: 0106099581-001

Trả lời văn thư số CV 01 ngày10/6/2014 của Chi nhánh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2.đ.2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy địnhcác khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công bao gồm:

“Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ,bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụnglao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểmcó tích lũy về phí bảo hiểm”.

Trường hợp Chi nhánh theo trình bàycó mua bảo hiểm không bắt buộc cho người lao động như: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe(bao gồm điều trị nội trú, điều trị ngoại trú liên quan đến tai nạn, ốm đau bệnhtật, thai sản), bảo hiểm tai nạn cá nhân thì các khoản phí mua bảo hiểm này phảitính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động để kê khai nộp thuế TNCNtheo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1870 - 150970/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga