BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 50TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh An Giang

Trảlời công văn số 2712/CT-DN1 ngày 4/11/2004 của Cục thuế tỉnh An Giang về vướngmắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 119/VPCP-KTTHngày 9/11/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế GTGT cho điện tiêudùng ở nông thôn. Bộ Tài chính đã có công văn số 3298 TC/TCT ngày 5/7/1999hướng dẫn:“Ban quản lý điện nông thôn trực tiếp bán điện tiêu dùng cho cáchộ nông dân với mức giá trần là 700đ/KWh không phải nộp thuế GTGT. Như vậy,chỉ ban quản lý điện nông thôn mua điện từ hệ thống điện quốc gia để bán trựctiếp đến các hộ dân nông thôn dùng cho sinh hoạt theo mức giá nhà nước quy địnhkhông tính thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào.Trường hợp Công ty điện nước An Giang mua điện từ hệ thống điện quốc gia để bántrực tiếp cho các hộ nông dân dùng cho sinh hoạt theo mức giá trần là 700đ/kWhphải tính thuế GTGT đầu ra theo quy định của Luật thuế GTGT.

2.Tại điểm 2.1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ:“Nước sạch phụcvụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khai thác từnguồn nước tự nhiên cung cấp cho các đối tượng sử dụng nước (trừ nước sạch docác cơ sở tự khai thác ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đểphục vụ cho sản xuất và sinh hoạt ở vùng đó không thuộc diện chịu thuế và cácloại nước giải khác thuộc nhóm thuế suất 10%)”

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, nước sạch do cơ sở kinh doanh khai thác và cung cấp(có thu tiền) cho các đối tượng sử dụng nước áp dụng thuế suất thuế giá trị giatăng 5%.

3.Việc thu thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý của các cá nhân nộp thuế thunhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập cá nhân đã được hướng dẫn tại công văn số13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính. Khoản chi hỗ trợ cho đại lý, chikhuyến khích phát triển vé cho đại lý … ngoài khoản chi hoa hồng được tính vàothu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thu nhập cá nhân của đại lý.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương