BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoànđầu tư và thương mại Thăng Long

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 05/2015/CV-TL ngày28/01/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long vềhướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thaythế buồng thang loại N1 công trình “Tincom city - Hỗn hợp nhà ở - dịch vụ côngcộng văn phòng và trường học”, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàncháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXDngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy chonhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tạiViệt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễmkhói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình Tincomcity - Hỗn hợp nhà ở - dịch vụ công cộng văn phòng và trường học tại 360 đườngGiải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, ngày 26/01/2015Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 282/PCCC &CNCH-P6 thẩm duyệt PCCC đối với các giải pháp bổ sung buồng thangloại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình Tincom city - Hỗn hợp nhà ở- dịch vụ công cộng văn phòng và trường học. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 -QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháyvà Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiếtkế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Côngty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứunạn Cứu hộ theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa