BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 51/BXD-KTXD
V/v: Định mức chi phí thiết kế trạm biến áp

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 56/CV-AAC ngày 8/3/2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán về định mức chiphí thiết kế trạm biến áp. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi thiết kế công trình sửa chữa,cải tạo, mở rộng trạm biến áp có cấp điện áp từ 6 đến 35kV thì chi phí thiết kếđược áp dụng đồng thời các hệ số sửa chữa và hệ số điều chỉnh như quy định tạiQuyết định số 01/2000/QĐ-BXD ngày 3/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhĐịnh mức chi phí thiết kế công trình xây dựng. (Cách tính thứ nhất tại văn bảnsố 56/CV-AAC là phù hợp).

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toáncăn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh