BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/BXD-KTXD
V/v: Định mức do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1507/DKVN-XD ngày 10/3/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về định mức doTổng Công ty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu DungQuất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công văn số 275/DKVN-XD ngày14/01/2009: Không có hồ sơ phụ lục gửi kèm theo công văn, nội dung công vănkhông thể hiện vướng mắc nào cần Bộ Xây dựng có ý kiến xử lý.

2. Về tập định mức do Tổng Côngty lắp máy Việt Nam đề nghị áp dụng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Dầukhí Việt Nam báo cáo theo nội dung như đã được nêu trong công văn số 234/BXD –KTXD ngày 22/10/2008 và Thông báo số 324/TB-BXD ngày 21/10/2008 (phầnhồ sơ gửi kèm theo công văn phải đảm bảo thủ tục hành chính thông thường theoquy định).

3. Các định mức nào trong dựthảo định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy thiết bị công nghệkèm theo công văn số 151/BXD-VP ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng cần áp dụng chodự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận xét, có ýkiến gửi Bộ Xây dựng như đã nêu tại công văn số 234/BXD–KTXD và Thông báo số324/TB-BXD nêu trên; do dự thảo định mức dự toán xây dựng công trình phần lắpđặt máy thiết bị công nghệ kèm theo công văn số 151/BXD-VP vẫn đang trong giaiđoạn hoàn chỉnh, sửa đổi nên tạm thời Bộ Xây dựng không thể trả lời như đề nghịcủa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công văn số 275/DKVN-XD và công văn số1507/DKVN-XD nêu trên.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoànDầu khí Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang