BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 51/SXD-QLN ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng Trà Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 51/SXD-QLN ngày 31/01/2013của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về tính giá cho thuê nhà ởthuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời nhưsau:

1. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo,xây dựng lại thì căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng tính toán tỷ lệ tăng tiền lươngcủa Nhà nước từ năm 2008 cho đến nay (từ 540.000đ lên 1.050.000đ tương ứng vớikhoảng 1,95 lần) để điều chỉnh lại Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhànước mà UBND tỉnh đã ban hành cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế củađịa phương.

2. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo xâydựng lại thì việc tính toán giá cho thuê được thực hiện theo nguyên tắc tínhgiá thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy địnhtại khoản 1 Điều 39 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ; nộidung và phương pháp tính giá cho thuê nhà ở xã hội được quy định cụ thể tạiĐiều 15, Điều 16 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu các quy định trên, báo cáoUBND tỉnh Trà Vinh để thực hiện việc tính giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhànước theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà