BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 51/BXD-QLN
V/v: Trả lời văn bản số 5048/TNMTNĐ-CS của Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số5048/TNMTNĐ-CS ngày 18/10/2007 của Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất thành phốHà Nội đề nghị cho ý kiến giải quyết đối với ngôi nhà số 13 phố Hàng Chiếu. Saukhi nghiên cứu nội dung công văn số 5048/TNMTNĐ-CS Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Đối với nhà đất mà Nhà nước đãcó văn bản quản lý theo chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hộichủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 01/7/1991 (không phân biệt chủ sở hữunhà đất đó là ai) và hiện nay Nhà nước đang quản lý nhà đất đó thì thực hiệnxác lập sở hữu toàn dân theo quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003của Quốc hội;

2. Đối với nhà đất mà Nhà nước đãcó văn bản quản lý nhưng trên thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụngthì áp dụng các quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để giải quyết.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên-Môitrường và Nhà đất thành phố Hà Nội thì căn nhà số 13 phố Hàng Chiếu thuộc diệnNhà nước đã có văn bản quản lý nhưng trên thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưabố trí sử dụng, người đang trực tiếp sử dụng căn nhà này thuộc diện mua bán nhàđất ngay tình. Như vậy, cần áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyếtsố 755/2005/NQ-UBTVQH11 Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005và Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng để giải quyết.

Đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trườngvà Nhà đất căn cứ vào quy định của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Nghị địnhsố 127/2005/NĐ-CP để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp Hà Nội;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà