TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 51/CCTTHC
V/v rút kinh nghiệm thực hiện thống kê thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 132/CCTTHC ngày 01 tháng 12 năm 2008 củaTổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướngChính phủ, Tổ công tác chuyên trách đã hoàn thành đợt làm việc với 21 bộ, cơquan ngang bộ về tình hình triển khai công tác thống kê thủ tục hành chính theoyêu cầu của Đề án 30. Qua kết quả làm việc, Tổ công tác chuyên trách nhận thấy,những bộ, cơ quan ngang bộ được Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các vụ,cục, cơ quan trực thuộc vào cuộc, Tổ công tác của bộ có phương pháp triển khaikhoa học thì việc thống kê đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhiều bộ, cơ quanngang bộ chưa xác định rõ phạm vi thống kê, cũng như chưa bảo đảm đầy đủ cácđiều kiện hoạt động của Tổ công tác của bộ, cụ thể như thiếu phòng làm việcriêng, thiếu máy vi tính, máy quét, cán bộ chuyên trách vẫn kiêm nhiệm cácnhiệm vụ khác,.v.v…

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thống kê thủ tục hành chínhtheo chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hànhchính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí chỉ đạo Tổ công tác thựchiện Đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức thực hiện thốngkê thủ tục hành chính quán triệt các nội dung sau:

1. Về phạm vi thống kê

Thống kê đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chứcnăng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ được thực hiện tại các cấp chínhquyền quy định trong các văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội. Các thủ tục hành chính phải thống kê bao gồm: tất cả các thủtục hành chính giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; các thủ tục hành chính giữacác cơ quan nhà nước liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cánhân và tổ chức; các thủ tục hành chính mà bộ, cơ quan ngang bộ đang trực tiếpthực hiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộkhác.

2. Về việc điền biểu mẫu 1

Thống kê đầy đủ các văn bản quy định thủ tục hành chính, yêucầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hànhchính, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác.

3. Về việc nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm nhập vào phần mềm máy xén các thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn trêncơ sở các biểu mẫu 1 đã được cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thống kê vàđược Tổ công tác của bộ chủ quản kiểm tra chất lượng. Trường hợp cơ quan ngànhdọc đóng tại hai địa phương trở lên thì kết quả thống kê của địa phương nào gửivề cho Tổ công tác của địa phương đó nhập vào phần mềm máy xén.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộnhanh chóng hoàn thành việc nhập hồ sơ văn bản pháp luật theo đúng hướng dẫntại công văn 22/CCTTHC ngày 12 tháng 2 năm 2009. Đối với các văn bản liên tịch,thực hiện tạo hồ sơ văn bản theo nguyên tắc văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ nàochủ trì thì bộ, cơ quan ngang bộ đó tạo hồ sơ. Riêng trường hợp các văn bản doBộ Tài chính ban hành và các văn bản liên tịch giữa Bộ Tài chính và các bộ, cơquan ngang bộ khác quy định về mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính,việc nhập hồ sơ văn bản sẽ được thực hiện như sau: những văn bản quy định vềmức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước củamột bộ, cơ quan ngang bộ sẽ do bộ, cơ quan ngang bộ tạo hồ sơ; những văn bảnquy định về mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lýnhà nước của hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên sẽ do Tổ công tác thực hiện Đề án30 của Bộ Tài chính tạo hồ sơ.

- Đối với các văn bản quy định thủ tục hành chính, yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính do các bộ khác quy định được cơ quanngành dọc thực hiện thì Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ chủ quản chịutrách nhiệm tạo hồ sơ văn bản.

- Trong trường hợp tốc độ nhập dữ liệu bị chậm, đề nghị cácTổ công tác kiểm tra lại đường truyền Internet, thiết lập cấu hình firewall củamạng nội bộ, .v.v… Đề nghị các Tổ công tác bố trí một đường truyền ADSL riêngbiệt phục vụ việc nhập dữ liệu để đảm bảo tốc độ nhập liệu.

4. Về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổ công tác

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ huy động chuyên gia ngắnhạn hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng biểu mẫu 1 và nhập dữ liệu vào phần mềm máyxén; bố trí phòng làm việc và các trang thiết bị cần thiết theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc