TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời các công văn số 17/HQĐNa-GSQLđề ngày 03/01/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến việcnộp bổ sung C/O cấp thay thế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan về Hải quan có ýkiến như sau:

C/O số tham chiếu 0004838/SER /2012ngày 14/12/2012 được cấp thay thế cho C/O số 0004201/SER /2012 phát hành ngày29/10/2012 thể hiện dòng chữ "REPLACEMENT" This Certificate is issuedto replace the previous certificate No 0004201/SER/2012 date OCTOBER29,2012" có nội dung tương tự như dòng chữ "Replacing CO ref..."như hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009. Bên cạnh đó, Tổngcục Hải quan vừa nhận thư của cơ quan cấp C/O Indonesia xác nhận C/O số thamchiếu 0004201/SER/2012 cấp ngày 29/10/2012 là hợp lệ. Do vậy, đề nghị đơn vịtiến hành kiểm tra lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn