BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/LĐTBXH-TL
V/v chế độ đối với CNVC trực tiếp thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 3411/GTVT-TCCB-LĐ ngày 20/9/2002 và công văn số 4077/BGTVT-TCCB-LĐ ngày 31/10/2002 của Bộ Giao thông Vận tải vê việc ghi tại trích yếu sau khi có ý kiến của Bộ tài chính tại công văn số 14103 TC/CSTC ngày 25 tháng 12 năm 2002, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thoả thuận áp dụng một số chế độ đối với công nhân, viên chức trực tiếp thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh như sau:

1. Phụ cấp thu hút mức 30% và 50% tính trên lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ (tăng thêm 10% và 30% so với qui định tại Thông tư số 22/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh) đối với công nhân, viên chức trực tiếp thi công một số đoạn đường, cầu thuộc đường Hồ Chí Minh (cụ thể có phụ lục kèm theo).

Cách tính chế độ phụ cấp nêu trên theo qui định tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn hực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2. Hệ số không ổn định sản xuất mắc 15% tính trên lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ (tăng thêm 5% so với quy định tại Thông tư số 22/2000/TT-BLĐTBXH nêu trên).

3. Các chế độ trên được thực hiện từ ngày 01/11/2002 cho đến khi kết thúc công trình và được tính vào đơn giá dự toán công trình, được quyết toán quỹ tiền lương thực hiện t heo khối lượng, chất lượng công trình, hoàn thành nhưng không làm tăng thêm tổng dự toán công trình được duyệt. Đối với khối lượng công trình xây dựng đã hoàn thành nhưng mới nghiệm thu chưa được thanh toán thì cũng được tính theo chế độ này.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng