BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/TCHQ /GSQL
V/v tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu tôm từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại văn bản số 7171/VPCP-V1 ngày 27.12.2002 của Văn Phòng Chính Phủ về việc nhập khẩu tôm từ Trung Quốc về Việt Nam, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hải quan cửa khẩu và các đơn vị trực thộc thực hiện:

1. Chỉ cho thông quan tôm nguyên liệu nhập khẩu (kể cả việc nhập khẩu để gia công, tạm nhập, tái xuất, nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu) sau khi chủ hàng nộp giấy chứng nhận kiểm dịch có xác nhận đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào Việt Nam do cơ quan kiểm dịch thuỷ sản Việt Nam cấp.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu tôm nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo ngay về Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo