TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/TLĐ
"V/v thực hiện công tác quyết toán năm 2008, phục vụ công tác Kiểm toán"

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Công đoàn ngành TW; Công đoàn TCTy trực thuộc TLĐ
- Các đơn vị trực thuộc TLĐ

Theothông báo dự kiến khoảng quý II năm 2009 Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểmtoán công tác tài chính, tài sản của ngân sách Nhà nước, ngân sách công đoànniên độ năm 2008 và các năm trước, năm sau có liên quan của các Liên đoàn laođộng tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCTy trựcthuộc TLĐ; Các đơn vị trực thuộc TLĐ.

Đểthực hiện tốt công tác kiểm toán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu cácđơn vị thực hiện tốt các công việc sau: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kếhoạch ngân sách năm 2008 của các cấp đã được công đoàn cấp trên phê duyệt, xemxét lại việc thực hiện chi tiêu đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc, chứng từ hợppháp, hợp lệ. Mở sổ kế toán đầy đủ, rõ ràng, hạch toán kế toán chính xác, khoásổ kế toán cuối năm kịp thời. Đối chiếu tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tại quỹ,các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng với sổ kế toán, các khoản trích nộp (nếucó). Việc lập báo cáo quyết toán phải kịp thời, rõ ràng, chính xác theo đúngcác biểu mẫu quy định, nộp báo cáo quyết toán về Tổng Liên đoàn phải đúng thờigian quy định, tránh sai sót để đảm bảo không ảnh hưởng tới cấp tổng dự toánTrung ương.

Nhậnđược văn bản này, đề nghị Ban Thường vụ công đoàn các cấp đôn đốc và chỉ đạoBan Tài chính (Phòng kế toán) trực thuộc mình thực hiện tốt các yêu cầu trênnhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Nguyễn Huy Lập