BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/TTr-CSLĐ
V/v bố trí ngày nghỉ cho NLĐ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Các đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan thường trú Báo Lao động tại TP Hồ Chí Minh

Vừa qua, do nhucầu sử dụng điện tăng lên trong khi ngành điện chưa đáp ứng được nên xảy ratình trạng một số doanh nghiệp phải dừng sản xuất luân phiên. Người lao độngcăn cứ khoản 3 điều 62 Bộ luật lao động cho rằng trong trường hợp phải ngừngviệc vì sự cố điện, nước thì người lao động vẫn được trả lương theo thỏa thuậnvà khi người lao động làm việc vào ngày chủ nhật thì phải được trả bằng 200% sovới lương giờ của ngày làm việc bình thường. Về vấn đề này, Thanh tra Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đây không phảilà trường hợp ngừng việc do sự cố về điện theo quy định tại khoản 3 điều 62 Bộluật Lao động, vì việc cắt điện này đã có lịch thông báo trước và có tính chấtlâu dài nên các doanh nghiệp có quyền chủ động bố trí thời gian sản xuất vàthời gian nghỉ ngơi cho người lao động để phù hợp với điều kiện thực tế, miễnlà đảm bảo bố trí cho người lao động nghỉ đủ 4 ngày trong tháng (không nhấtthiết phải là ngày chủ nhật) theo quy định tại Điều 72 Bộ luật Lao động.

Đề nghị các đồngchí Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, cơ quan thường trú báo Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tinrộng rãi và có biện pháp xử lý phù hợp để tránh tình trạng người lao động đìnhcông bất hợp pháp diễn ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TTr.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Phan Đăng Thọ