UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/UBND-XDCB
V/v điều chỉnh một số nội dung Công văn số 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2008 của UBND Tỉnh

TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 02 năm 2008

Kính gởi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Xét công văn số 45/SXD-KTKT ngày 14/01/2009 của Sở Xây dựngvề việc đề xuất xử lý các vướng mắc trong điều chỉnh (tăng/giảm) giá vật liệuxây dựng do biến động giá VLXD; Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định việc điều chỉnhmột số Công văn số 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2008 của UBND Tỉnh (Công văn số609/UBND-XDCB ) như sau:

1. Điều chỉnh nội dung quy định tại điểm 4.4 và 4.5 khoản 4phần I Công văn số 609/UBND-XDCB ; cụ thể:

1.1. Đối với các gói thầu đã thực hiện hình thức giá hợpđồng trọn gói và tạm ứng tối thiểu 50% giá trị hợp đồng theo Công văn 190/UBND-XDCB ngày 23/4/2008 của UBND Tỉnh: các khối lượng được thực hiện đếnngày 31/12/2008 sẽ được nghiệm thu thanh toán theo hợp đồng đã được ký kết;khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 trở về sau sẽ thực hiện điều chỉnh giátăng/giảm theo Công văn số 609/UBND-XDCB Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệmxác định các khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2008, khối lượng thực hiệntừ ngày 01/01/2009 trở về sau và thực hiện điều chỉnh hình thức hợp đồng theoquy định.

1.2. Đối với các gói thầu đã thực hiện hình thức giá hợpđồng trọn gói có điều chỉnh giá vật liệu xây dựng hoặc giá hợp đồng theo đơngiá cố định có điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Công văn số 190/UBND-XDCB:khối lượng đã được nghiệm thu giai đoạn trước ngày 05/12/2008 thì thực hiệnviệc điều chỉnh giá theo Công văn 190/UBND-XDCB và Công văn 478/UBND-XDCB ngày26/09/2008 của UBND Tỉnh; khối lượng nghiệm thu giai đoạn từ ngày 05/12/2008trở về sau thì thực hiện việc điều chỉnh giá theo Công văn số 609/UBND-XDCB .

(Phần 1 Công văn này thay thế điểm 4.4 và 4.5 khoản 4 phần ICông văn số số 609/UBND-XDCB ).

2. Giao cho Sở Xây dựng: triển khai, theo dõi và hướng dẫncác địa phương và chủ đầu tư thực hiện quy định tại công văn này, phối hợp cácngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn trongquá trình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;- CT, các PCT/UBND Tỉnh;- Lưu VT+NC/XD,TH.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa