BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 510/BVTV-VP
V/v: phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011
Kinh gửi: - Các phòng chức năng thuộc Cục
- Các đơn vị trực thuộc Cục.

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ thị số
3457/CT-BNN-VP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ vào văn bản số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 về tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động qui định về thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Cục thực hiện như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 63/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính của Chính phủ:
Văn phòng Cục gửi Nghị định trên và văn bản hướng dẫn tới các phòng, các đơn vị trực thuộc Cục, đề nghị lãnh đạo phòng, đơn vị phổ biến cho cán bộ công nhân viên chức của phòng, đơn vị mình các Nghị định trên của Chính phủ, đồng thời Cục đăng tải Nghị định 63 kèm các biểu mẫu và Nghị định 20 trên website của Cục để các phòng, đơn vị tiện tra cứu.
2. Đối với thủ tục hành chính tại Cục:
a. Yêu cầu của việc qui định thủ tục hành chính:
- Thủ tục hành chính phải được qui định trong văn bản qui phạm pháp luật tại khoản 1 điều 8 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP
- Việc qui định một TTHC phải đáp ứng theo khoản 2 điều 8 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
Đơn vị soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có qui định thủ tục hành chính thì thực hiện theo khoản 1, 2, 3, 4 điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
b. Lấy ý kiến đối với qui định về TTHC trong dự thảo văn bản qui phạm pháp luật:
Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan kiểm soát TTHC:
Thủ tục hành chính có qui định trong văn bản qui phạm pháp luật căn cứ vào khoản 2 điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP các phòng chức năng, trung tâm gửi hồ sơ lấy ý kiến về Văn phòng Cục gồm:
+ Công văn đề nghị thẩm định dự thảo văn bản QPPL có TTHC;
+ Dự án, dự thảo có qui định về TTHC;
+ Điền Biểu mẫu 1;
+ Điền Phụ lục I, II, III của Nghị định 63;
+ Bản đánh giá tác động của TTHC theo phụ lục II, phụ lục III, phụ lục IV, điền phụ lục VII (có các biểu mẫu và hướng dẫn các điền biểu mẫu gửi kèm).
Văn phòng Cục tập hợp hồ sơ và chuyển sang Thanh tra Cục thẩm định, sau khi có ý kiến của Thanh tra Cục, Văn phòng Cục tập hợp ý kiến rồi chuyển lên Tổ kiểm soát TTHC của Bộ lấy ý kiến.

Nơi nhận:
- VP T.trực CCHC Bộ
- Luu VT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung