CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/CP-QHQT
V/v Dự án HTKT của ASEM uỷ thác qua WB

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1851 BKH/KTĐN ngày 1 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) của ASEM cho Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Bộ giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận Dự án HTKT “Tăng cường giảm nghèo đói trong quá trình cấp ngân sách trong lĩnh vực giáo dục” trị giá 500.000 USD, trong đó Quỹ ASEM viện trợ không hoàn lại 450.000 USD, uỷ thác qua ngân hàng Thế giới (WB).

- Giao Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt văn kiện dự án HTKT, có lưu ý các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan tại văn bản số 1851 BKH/KTĐN ngày 1 tháng 4 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vốn đối ứng cho Dự án do Bộ giáo dục và Đào tạo tự thu xếp từ nguồn ngân sách Nhà nước được phân bổ hàng năm.

- Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Thư Thoả thuận với WB về Dự án HTKT nói trên với WB sau khi có quyết định phê duyệt văn kiện Dự án của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm