BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 510/TCT-CS
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Ánh Trâm
Địa chỉ: Lô 24E6, đường Đống Đa, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang

Trả lời công văn số 01/CTAT-2007 ngày 20/12/2007 của Công ty TNHH Ánh Trâm hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.1.2 Thôngtư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh được thành lậptrong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

… - Doanh nghiệp tư nhân, côngty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà ngườiđại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinhdoanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tưnhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốngóp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưngchưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểmthành lập cơ sở kinh doanh mới”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Ánh Trâm mới thành lập mà người có số vốn góp cao nhất (ông NguyễnXuân Kỳ) đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tưnhân đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể thì khôngđược hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương