VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 510/VPCP-QHQT
V/v: kết quả Hội thảo kỷ niệm 10 năm tham gia APEC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế
(Văn phòng UBQG về HTKTQT);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xétđề nghị của Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế tại văn bản số 121/UBQG-VP ngày 26 tháng 12 năm 2008 về kết quả Hội thảo kỷ niệm 10 năm ViệtNam tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), tổ chứctại Hà Nội vào ngày 11 tháng 12 năm 2008, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủtịch Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế yêu cầu Ủy ban quốc gia phốihợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện kết quả của Hội nghị cấpcao APEC lần thứ 16 và các hoạt động hợp tác APEC theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 10/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Văn phòngChính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc