TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5100/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ
Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Mã số thuế: 0301725747

Trả lời văn bản số 190/CV /TAKCO/2012 ngày 05/6/2012 của Côngty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Chương 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu pháthiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trảlại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lậpsai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóađơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập saihoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữahai bên (nếu có).”

Trường hợp Công ty theo trình bày: Ngày 17/5/2012, Công tycó ký hợp đồng mua điện của Công ty Điện lực để phục vụ cho việc xây dựng côngtrình tại 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, thực tế Côngty đã sử dụng điện từ ngày 06/3/2012 nhưng do hợp đồng mua bán điện tại địa chỉtrên giữa Công ty Điện lực và Công ty XD N.T.S.C vẫn còn hiệu lực nên Công tyĐiện lực đã xuất hóa đơn ghi tên Công ty XD N.T.S.C (có giấy xác nhận của Côngty Điện lực về tên, mã số thuế trên hóa đơn là của Công ty) thì Công ty khôngsử dụng hóa đơn mà Công ty Điện lực đã xuất cho Công ty N.T.S.C để kê khaithuế. Đề nghị Công ty liên hệ với Công ty Điện lực để thu hồi hóa đơn xuất choCông ty N.T.S.C để lập lại hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Web CT;
- Lưu: VT, TTHT
1274_ 140358 / 12 pthy

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga